Žákovský parlament


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třídaParlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem,
který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

Vede: Mgr. Petra Votrubcová

2020/2021

Složení žákovského parlamentu: členové jsou voleni

Patrik Radouš

3. třída

Anežka Jánská

3. třída

Martin Hřeben

4. třída

Adam Calta

4. třída

Amélie Panková

5. třída

Ivana Michálková

5. třída

Kateřina Kubešová

6. třída

Věra Hendrychová

6. třída

Tereza Lepšíková

7. třída

Eliška Červená

7. třída

Jakub Kubeš

8. třída

Jana Beranová

8. třída

Daniel Řepík

9. třída

Lenka Skramuská

9. třída

předseda žákovského parlamentu – Lenka Skramuská

místopředseda žákovského parlamentu – Tereza Lepšíková 

zapisovatel žákovského parlamentu –Jana Beranová

Schůzky parlamentu: parlament se schází minimálně jednou v měsíci, vždy po domluvě se členy, schůzky probíhají ve dvou variantách – během dopoledního vyučování, po vyučování

Školní desatero:

1) My žáci bereme na vědomí, že žákovská knížka je úředním dokladem a podle toho s ní budeme zacházet. Budeme ji pravidelně předkládat rodičům.

2) Chováme se k sobě hezky a mile, neděláme rozdíly, každý se baví s každým, nikdo se nepovyšuje nad mladší a slabší. Pokud máme nějaký, jakýkoliv problém, svěříme se rodičům, učiteli, výchovnému poradci nebo metodikovi prevence.

3) Staráme se o svoji třídu a neničíme školní majetek, protože chceme, aby se nám ve škole líbilo. Nečmáráme po zdech, udržujeme pořádek v areálu školy.

4) Známe a používáme pravidlo PPP - pozdravím, poprosím, poděkuji. Během komunikace nepoužíváme vulgární výrazy.

5) Během hodiny dodržujeme pokyny učitele, dáváme pozor, nevykřikujeme a nehledáme důvod k odchodu ze třídy, během výuky neopouštíme školní budovu.

6) Nesmíme šikanovat ani šikaně přihlížet. Víme, že pokud  budeme vyvolávat nepřátelství, mstít se, spolčovat se s druhými k jakémukoliv druhu šikanování  včetně kyberšikany jednoho dítěte nebo si budeme libovat v násilném, vyprovokovaném chování, budeme hodnoceni velice přísně v souladu s ustanovením Školního řádu.

7) Do školy chodíme přiměřeně a čistě oblečeni, nenosíme žádné předměty, které by mohly ublížit spolužákům.

8) Nelžeme, nepodvádíme, mluvíme vždy pravdu, neboť lži a pomluvy mezi slušné lidi nepatří.

9) V průběhu vyučování máme vypnutý mobilní telefon a sami si za něj ručíme.

10) Dodržujeme pravidla Školního řádu, se kterým jsme byli všichni seznámeni.

V Základní škole Aloise Klára Úštěk byl v září 2016 zřízen Žákovský parlament jako žákovská zastupitelská organizace. Smyslem fungování parlamentu bylo zajištění vlivu žáků na rozhodování o záležitostech školy, získávání důležitých informací a hájení práv dítěte.

Parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům, snaží se o optimální řešení problémů, zajišťuje prostor pro komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností a podílí se na chodu školy. Školní parlament se stal součástí Školního vzdělávacího programu.

Práce na půdě parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i ČR.

Podle této Úmluvy má dítě právo:

- vyjádřit svůj názor a požadavek
- na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti
- na ochranu před jakoukoli diskriminací
- získat a zveřejnit informace

Svou činnost parlament zaměřuje na:

- zlepšení postoje každého žáka ke školní práci a vzájemnou pomoc žáků
- hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a
  nezájem
- pomoc při organizování chodu školy

Žákovský parlament má právo zejména:

- vyjadřovat se k pravidlům školy a mimoškolní činnosti
- podílet se aktivně na veškerém životě školy
- přednést své návrhy vedení školy a učitelům

Žákovský parlament má povinnosti:

- spolupracovat prostřednictvím svých zástupců s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a
   vycházet přitom ze závazných pravidel Školního řádu
- respektovat společenská pravidla a zásady slušného chování
- dbát na tradici školy a její dobrou pověst
- přijmout plnou odpovědnost za své iniciativy
- správně reprezentovat školu

Cíle žákovského parlamentu:

- chceme být prostředníky mezi vedením školy, učiteli, žáky, zaměstnanci a zajišťovat zpětné vazby
- chceme předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení školního majetku
- chceme dohlížet na dodržování školního řádu, pomoci při zajišťování čistoty a pořádku
- chceme připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd
- chceme řešit připomínky a návrhy žáků
- pomáhat při organizaci chodu školy a vytvořit tak příjemné klima školy
- chceme umožnit žákům uplatnění svých dovedností, schopností
- prezentovat svoji činnost na webových stránkách, školním časopise i v místním tisku

Stanovy žákovského parlamentu Základní školy Aloise Klára Úštěk:

- členové žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně, v nutném případě mohou být
   nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jeho místo zvolen jiný třídní zástupce
- zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání žákovského 
  parlamentu, nemůže-li se zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat si za sebe náhradu
- všichni členové parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí
  1 člen – 1 hlas, přítomní dospělí hlasovací právo nemají
- povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o jednání na třídnických hodinách
- rozhodnutí parlamentu jsou pro všechny žáky závazná
- parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy
- rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat
- z každého zasedání žákovského parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce
- jednání žákovského parlamentu se jako hosté mohou zúčastnit všichni žáci, učitelé i provozní zaměstnanci
  školy

Pravidla chování na půdě parlamentu:

- nepřekřikovat se, naslouchat si, respektovat se
- nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet
- nepoužívat vulgární výrazy
- řešit školní problémy
- předávat jen nezkreslené informace
- spolupracovat v týmu
- zúčastňovat se schůzek a přicházet včas

Zápis ze schůzky:

Zápis ze schůzky 21.9.2016
Zápis ze schůzky 30.9.2016
Zápis ze schůzky 20.10.2016
Zápis ze schůzky 24.11.2016
Zápis ze schůzky 23.2.2017
Zápis ze schůzky 12.10.2017
Zápis ze schůzky 1. 2. 2018
Zápis ze schůzky 15. 3. 2018
Zápis ze schůzky 2.10.2018
Zápis ze schůzky 12.11.2018
Zápis ze schůzky 17.1.2019
Zápis ze schůzky 7.3.2019
Zápis ze schůzky 10.10.2019
Zápis ze schůzky 29. 11. 2019
Zápis ze schůzky 19.02.2020
Zápis ze schůzky 17. 9. 2020

 

Fotogalerie:

Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12